PRIVACY POLICY

 

Dit  privacy reglement heeft betrekking op alle diensten geleverd door Petra Versteegh, Grootgenhouterstraat 166 te Beek.

 

Definities

In dit privacy reglement gelden de volgende definities.

Petra Versteegh: de onderneming Petra Versteegh, gevestigd te Beek, rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw Petra Versteegh.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een offerte van Petra Versteegh ontvangt of met wie Petra Versteegh, al dan niet mondeling, een overeenkomst is aangegaan en/of ten behoeve van wie Petra Versteegh diensten verleent.

Arbodienst: een door Petra Versteegh aangewezen of gezamenlijk met de opdrachtgever en/ of werkgever gecontracteerde wettelijk gecertificeerde arbodienst.

Werkgever(s)    degene die een ander krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht of publiekrechtelijke aanstelling arbeid laat verrichten.

Werknemer: degene die werkzaam is voor werkgever.

Persoonlijke gegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit houdt in dat een verband gelegd moet kunnen worden tussen gegevens en de identiteit van een persoon.

Interventie: dienstverlening door Petra Versteegh uitgevoerd.

Cliënt: diegene die een dienst afneemt bij Petra Versteegh.

 

Artikel 1. Doel van het privacy reglement

1. Cliënt heeft recht op bescherming van zijn persoonlijke gegevens en gaan uitdrukkelijk akkoord met het in dit reglement bepaalde.

2. Dit privacyreglement is opgesteld op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het beschrijft het doel van registratie en welke gegevens op welke wijze worden geregistreerd.

 

Artikel 2. Verzamelen persoonsgegevens

1. Petra Versteegh verwerkt gegevens en in het bijzonder persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de Wet. (CBP)

2. Petra Versteegh verzamelt persoonsgegevens met een bepaald, omschreven en gerechtvaardigd doel.

- het vaststellen van de identiteit van de cliënt.

- om de behandelinterventie te optimaliseren.

- als feedback voor de coach, trajectbegeleider.

- om de progressie tijdens het traject te monitoren.

- om onderlinge communicatie en voortgang te kunnen registreren

3. Cliënt geeft ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van zijn persoonlijke gegevens, tenzij cliënt dit uitdrukkelijk per aangetekend schrijven kenbaar maakt aan Petra Versteegh.

4. Petra Versteegh onderscheidt persoonsgegevens. Algemene persoonsgegevens zijn NAW-gegevens, geboortedatum en dergelijke, in de meest brede zin van het woord. Medische gegevens zijn persoonsgegevens over de gezondheid.

5. Medische persoonsgegevens worden middels een therapeutische interventie verstrekt aan de therapeut met het oog op een optimale behandeling. Dit is in overeenstemming met artikel 21 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze gegevens vallen onder het beroepsgeheim van de therapeut.

7. Cliënt stemt er uitdrukkelijk mee in dat de therapeut medische gegevens mag verstrekken aan Petra Versteegh, met als doel optimale begeleiding van cliënt en het kunnen inschakeling van de juiste behandeling ten behoeve van cliënt.

8. De algemene en medische persoonsgegevens kunnen na anonimisering gebruikt worden voor onderzoek ter verbetering van de diensten.

 

Artikel 3. Informatieverstrekking aan opdrachtgever

Petra Versteegh kan het feitelijke – doch niet inhoudelijke – gedurende het verloop van het traject, voor de opdrachtgever en/of werkgever inzichtelijk maken.

 

Artikel 4. Informatieverstrekking aan cliënt
Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft cliënt als betrokkene recht op inzage van het bestand met gegevens en een omschrijving van het doel van de gegevensverwerking en welke soorten gegevens verwerkt worden. Deze informatie kan cliënt ten allen tijde opvragen bij Petra Versteegh.

 

Artikel 5. Informatieverstrekking aan derden

Petra Versteegh openbaart geen persoonsgegevens van cliënt aan derden, behalve in de volgende gevallen:

- als de gebruiker vooraf zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven;

- als er een wettelijke plicht bestaat tot het doorgeven van gegevens, indien Petra Versteegh hiertoe op grond van de wet is gehouden of hiertoe door een overheidsinstelling of andere instantie worden verzocht of als Petra Versteegh meent dat het noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijk voorschrift of dagvaarding, de rechten van Petra Versteegh  (en gelieerde ondernemingen) te beschermen, een misdrijf te voorkomen, de veiligheid van de staat te beschermen of de persoonlijke veiligheid van gebruikers of het publiek te beschermen.

 

Artikel 6. Vernietiging van Persoonsgegevens
De cliënt heeft het recht zijn persoonsgegevens te laten vernietigen. Dit kan middels een e-mailbericht kenbaar gemaakt worden. Petra Versteegh draagt vervolgens zorg voor vernietiging overeenkomstig de Wet.

 

Artikel 7. Klachten

Indien een cliënt van mening is dat de bepalingen van dit reglement of de Wet Bescherming Persoonsgegevens niet worden nageleefd, kan hij/zij zich te wenden tot Petra Versteegh als verantwoordelijke in de zin van de Wet. Indien vervolgens dit voor betrokkene niet leidt tot een voor hem of haar acceptabel resultaat, heeft betrokkene de volgende mogelijkheden:

- Een klacht indienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Dit College kan na onderzoek middels bestuursdwang en zelfs een dwangsom Petra Versteegh opdragen de overtreding ongedaan te maken.

- Bij de Rechtbank een verzoekschrift in te dienen om de als foutief ervaren beslissingen van Petra Versteegh ongedaan te maken.

 

Artikel 8. Looptijd van de verwerking van Persoonsgegevens

Onverminderd eventuele wettelijke bepalingen is dit reglement van kracht zolang sprake is van verwerking van persoonsgegevens door Petra Versteegh.

 

Artikel 9. Toepasselijk recht

9.1. Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank te Maastricht is alleen bevoegd.

9.2. Petra Versteegh heeft te allen tijde het recht om de gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te passen.

9.3. Iedere aanpassing van de gebruiksvoorwaarden is bindend vanaf het moment van publicatie ervan op de websites van Petra Versteegh.

9.4. Voor het geval dat de gebruiker de gewijzigde gebruiksvoorwaarden aangetekend schriftelijk en binnen 14 dagen na aanpassing weerspreekt, gelden voor hem de oude gebruiksvoorwaarden. Petra Versteegh behoudt zich in zo’n geval het recht voor bepaalde dienstverlening te staken, zonder schadeplichtig te zijn.

9.5. Mocht een bepaling in de gebruiksvoorwaarden ongeldig blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zal de ongeldig blijkende bepaling door partijen herschreven worden naar de oorspronkelijke bedoeling van de ongeldig verklaarde bepaling.

9.6. Deze gebruiksvoorwaarden zijn met ingang van 5 augustus 2016 in werking getreden.